Kredyt frankowy w Santander Bank Polska S.A. (Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. )

Kredyt frankowy w Santander Bank Polska S.A.

(Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A.)

Kredyt frankowy w Santander Bank Polska S.A.

(Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. )

Kredyty indeksowane do kursu CHF (kredyty frankowe) swego czasu były przedstawiane jako lepsze i tańsze rozwiązanie niż kredyt w złotówkach. Związane to było z niskim kursem franka oraz niższym niż w przypadku kredytów w złotówkach oprocentowaniem. W związku z uwolnieniem w 2015 roku kursu franka przez szwajcarski bank centralny, waluta ta zyskała bardzo na wartości, co spowodowało wzrost rat kredytów. Znaczny wzrost kursu franka skutkujący wzrostem faktycznego zadłużenia i wzrostem kosztów związanych z obsługą kredytu spowodował, że "frankowicze" zaczęli coraz częściej pozywać banki. Jednym z pozywanych banków jest Santander Bank Polska SA (następcaKredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A.).

W celu zbadania, czy w naszej umowie znajdują się postanowienia umowne, które mogą doprowadzić do nieważności całej umowy kredytowej warto sięgnąć do tzw. „mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” stworzonej przez Rzecznika Finansowego. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego przedstawione poniżej postanowienia umowne mogą być uznane za niedozwolone i w konsekwencji skutkować nieważnością całej umowy kredytowej:

 

Santander Bank Polska S.A.

Kredyt Bank S.A.

Umowa z 2002 r.

 • 1 ust. 1 „Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia transzy kredytu.”
 • 2 ust. 2 „Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy.”
 • 8 ust. 2 „Wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo – odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo – odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty danej raty.”

Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM

 • 2 ust. 1 „Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia (…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w Umowie i OWKM, wliczając to: 1) okres wykorzystania kredytu: 4 miesięcy; 2) okres karencji w spłacie kredytu 0 miesięcy; 3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: 356 miesięcy.”
 • 2 ust. 2 „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”
 • 4 ust. 1a „Każda transza kredytu wykorzystana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy.
 • 9 ust. 2 „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 356 ratach miesięcznych w dniu 1 każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zamiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłacanego przez Kredytobiorcę kredytu.”
 • 9 ust. 6 „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu 1 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”

Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM

 • 2 ust. 1 „Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia (…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w Umowie i OWKM, wliczając w to: 1) okres wykorzystania kredytu: x miesięcy; 2) okres karencji w spłacie kredytu x miesięcy; 3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: x miesięcy.”
 • 2 ust. 2 „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”
 • 4 ust. 1a „Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.”
 • 9 ust. 2 „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w X ratach miesięcznych w dniu X każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowoodsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowoodsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu.”
 • 9 ust. 6 „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu X każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.

Bank Zachodni WBK S.A.

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.

Art. 3.07 ust. 3 „Uruchomienie kredytu nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności.

 Art. 3.08 ust. 5  „Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu realizacji należności Banku.”

 Art. 3.07 ust. 3 pkt. 3.1  „Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku: W złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego /negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.”

 Art. 3.09 ust. 3 „Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu realizacji należności Banku.”

 Dzięki mapie klauzul niedozwolonych stworzonej przez Rzecznika Finansowego każdy konsument może samodzielnie zbadać, czy jego umowa zawiera postanowienia, które mogą (w razie wystąpienia z powództwem do sądu) skutkować uznaniem umowy kredytowej za nieważną.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850