Jak napisać apelację w sprawie karnej?

Apelacja, jak każde pismo procesowe powinna być sporządzona zgodnie z wymogami przepisów prawa. Zgodnie z art. 119 § 1 kodeksu postępowania karnego każde pismo procesowe musi zawierać:  

Apelacja jest środkiem zaskarżenia, pozwalającym na odwołanie się od niekorzystnego dla strony wyroku sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji. Postępowanie karne jest dwuinstancyjne, a zatem od wyroku wydanego przez sąd w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

Apelacja, jak każde pismo procesowe powinna być sporządzona zgodnie z wymogami przepisów prawa. Zgodnie z art. 119 § 1 kodeksu postępowania karnego każde pismo procesowe musi zawierać:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;

2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;

3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby wraz z uzasadnieniem;

4) datę i podpis składającego pismo.

Dodatkowo, poza wymienionymi wyżej elementami odwołujący musi wskazać zaskarżony wyrok oraz podać czego się domaga. W przypadku apelacji sporządzonej przez obrońcę lub pełnomocnika, powinno się wskazać zarzuty stawiane rozstrzygnięciu oraz sporządzić uzasadnienie (art. 427 § 1 i 2 kodeksu postępowania karnego).

Pomimo tego, że strona, o ile składa apelację osobiście nie ma obowiązku wskazywania zarzutów i uzasadniania ich, tym niemniej przytoczenie zarzutów stawianych skarżonemu orzeczeniu jest niewątpliwe korzystne z punktu widzenia skuteczności apelacji.

Zarzuty, które można postawić skarżonemu wyrokowi wymienione są w art. 438 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tym przepisem wyrokowi możemy zarzucić:

1) obrazę przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu;

1a) obrazę przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;2) obrazę przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;

3) błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;

4) rażącą niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W przypadku konieczności wniesienia apelacji od wyroku wydanego w sprawie karnej warto niewątpliwie skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie karnym. Rolą adwokata będzie ocena wydanego przez sąd  pierwszej instancji wyroku i sporządzenie apelacji, tj. przygotowanie właściwych zarzutów i ich uzasadnienie.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850