Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest instytucją przewidzianą przez prawo karne wykonawcze. Ustawodawca zdecydował, że zasadą jest 

 Czym jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i kiedy może być stosowane?

            Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest instytucją przewidzianą przez prawo karne wykonawcze. Ustawodawca zdecydował, że zasadą jest bezzwłoczne wykonanie orzeczonej kary. Zgodnie z art. 9 § 2 kodeksu karnego wykonawczego (dalej jako k.k.w.) wyrok staje się wykonalny z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że orzeczona prawomocnie kara pozbawienia wolności powinna być bezzwłocznie wykonana, a osoba skazana powinna być wezwana w jak najkrótszym czasie do rozpoczęcia odbywania kary w zakładzie karnym. W praktyce wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym skazany otrzymuje po upływie 1 do 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

    Ustawodawca przewidział odstępstwo od powyższej zasady wprowadzając do kodeksu karnego wykonawczego instytucję odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Instytucja ta została uregulowana w art. 150 – 151 k.k.w. Przepisy wykonawcze przewidują zarówno fakultatywne jak i obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W art. 150 § 1 k.k.w. określono obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. W myśl wskazanego przepisu „Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody” (art. 150 § 1 k.k.w.).Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo” (art. 150 § 2 k.k.w.).

            Powyższe oznacza, że w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w art. 150 § 1 k.k.w. sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Odroczenie takie następuje na okres do czasu ustania przeszkody, uniemożliwiającej osadzenie skazanego w zakładzie karnym, tj. do czasu ustania choroby lub takiej poprawy zdrowia, która możliwi odbycie kary.       

        Fakultatywne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności zostały określone art. 151 § 1 i 2 k.k.w. W myśl tych przepisów „Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka” (art. 151 § 1 k.k.w.).„Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych” (art. 151 § 2 k.k.w.)

            Wnioskując o odroczenie wykonania kary i opierając się na przesłankach określonych w art. 151 § 1 k.k.w. skazany musi wykazać, że natychmiastowe osadzenie go w zakładzie karnym pociągnęłoby dla niego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jako przykład można wymienić sytuację, w której skazany jest jedynym żywicielem rodziny, pracuje i łoży na jej utrzymanie, natomiast jego żona wychowuje malutkie dziecko. W takiej sytuacji natychmiastowe osadzenie skazanego w zakładzie karnym pociągnęłoby za sobą zbyt ciężkie skutki dla osób mu najbliższych, tj. żony i dziecka, którzy straciliby środki do życia.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

         Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany lub reprezentujący go obrońca do czasu rozpoczęcia wykonania kary. W przypadku rozpoczęcia wykonania kary, tj. osadzenia skazanego w zakładzie karnym, skazany może ubiegać się o przerwę w karze. Wniosek o odroczenie składa się do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

Czy złożenie wniosku jest bezpłatne?

        Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności podlega opłacie w wysokości 80 zł. Opłatę uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku. Do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

Czy do napisania wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności potrzebna jest pomoc adwokata?

         Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może zostać złożony osobiście przez skazanego. Niemniej jednak jak każde pismo procesowe musi spełniać przewidziane prawem wymogi. Ponadto wniosek taki musi być należycie uargumentowany, aby przekonać sąd o potrzebie jego uwzględnienia. Pomoc adwokata w takiej sytuacji może być nieoceniona. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko sporządzi poprawnie uargumentowany wniosek, ale również będzie reprezentował skazanego w postępowaniu wykonawczym przed sądem pierwszej instancji oraz jeżeli zajdzie potrzeba także przed sądem drugiej instancji. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku gdy sąd pierwszej instancji nie uwzględni wniosku o odroczenie wykonania kary, skazany ma prawo odwołać się od takiej decyzji do sądu drugiej instancji.

       W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką proszę o kontakt.

Adwokat Tomasz Jaroszewicz
Kancelaria Adwokacka w Białymstoku
ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok
tel. 883 933 850