Apelacja w prawie karnym

Apelacja jest środkiem zaskarżenia, pozwalającym na odwołanie się od niekorzystnego dla strony wyroku sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji. 

Apelacja jest środkiem zaskarżenia, pozwalającym na odwołanie się od niekorzystnego dla strony wyroku sądowego wydanego przez sąd pierwszej instancji. Postępowanie karne jest dwuinstancyjne, a zatem od wyroku wydanego przez sąd w pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

Kto może złożyć apelację?

Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu postępowania karnego apelację może złożyć strona ( za stronę w postępowaniu karnym przed sądem uznaje się oskarżyciela publicznego - prokuratora, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego oraz oskarżonego), a także pokrzywdzony, przy czym pokrzywdzony ma prawo do złożenia apelacji od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu.

Istotne jest to, że odwołujący może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego interesom (art. 425 § 3 kodeksu postępowania karnego). Oznacza to, że apelację można wnieść tylko od tego wyroku, z którego strona jest niezadowolona i uważa, że wyrok w jakimś zakresie ją krzywdzi. Jako przykład można podać sytuację, w której sąd wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności, natomiast oskarżony domaga sie uniewinnienia lub wymierzenia kary łagodniejszego rodzaju, np. kary grzywny. W takiej sytuacji, oskarżony ma interes prawny w zaskarżeniu wyroku i może wnieść apelację.

Należy pamiętać, że apelacja od wyroku sądu okręgowego, o ile nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika. Apelację od wyroku sądu rejonowego może sporządzić osobiście strona.

Do jakiego sądu składa się apelację?

Apelację w sprawie karnej składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok, który chcemy zaskarżyć. Dla przykładu: jeżeli wyrok w pierwszej instancji wydał Sąd Rejonowy w Białymstoku, to wówczas apelację składamy do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W jakim terminie należy wnieść apelację w sprawie karnej?

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu postępowania karnego apelację wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia uprawnionemu wyroku z uzasadnieniem.

Zanim więc przystąpimy do pisania apelacji, musimy uzyskać wyrok, który chcemy zaskarżyć wraz z uzasadnieniem. Pierwszą czynnością jaką należy zatem wykonać po tym jak sąd ogłosi wyrok w sprawie jest złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek taki należy złożyć w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku w sądzie, który wydał wyrok. Po tym jak wyrok wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony wnioskodawcy, strona ma 14 dni na wniesienie apelacji.

Czy wniesienie apelacji kosztuje?      

Samo złożenie apelacji w postępowaniu karnym jest wolne od opłat. O kosztach postępowania odwoławczego orzeka sąd rozpoznający apelację, w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Pomoc adwokata przy wniesieniu apelacji.

Apelacja jest pismem procesowym, które musi spełniać przewidziane przepisami prawa wymogi. Ich dochowanie jest warunkiem skutecznego wniesienia apelacji. Pomoc adwokata na etapie sporządzania apelacji jest niezwykle istotna. Jako profesjonalista adwokat przed wniesieniem apelacji powinien ocenić zebrany w sprawie materiał dowodowy i poinformować klienta o tym, czy  apelacja ma szanse powodzenia. Następnie, o ile zajdą podstawy do wniesienia apelacji, adwokat sporządzi taką apelację z zachowaniem wszelkich zasad prawa, sformułuje skuteczne zarzuty apelacyjne, które mogą podważyć wyrok, który chce zaskarżyć klient. Oczywiście co do zasady niezadowolona strona może osobiście sporządzić apelację (za wyjątkiem apelacji od wyroku sądu okręgowego orzekającego jako sąd pierwszej instancji), niemniej jednak profesjonalna pomoc prawna, a w szczególności prawidłowo sformułowane zarzuty apelacyjne i ich właściwe uzasadnienie mogą sprawić, że apelacja okaże się skuteczna i doprowadzi do zmiany niekorzystnego dla klienta wyroku.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850