Kredyt frankowy w PKO Bank Polski S.A. (Nordea Bank S.A. )

Kredyt frankowy w PKO Bank Polski S.A.  (Nordea Bank S.A. )

Kredyt frankowy w PKO Bank Polski S.A.  (Nordea Bank S.A. )

 Kredyty indeksowane do kursu CHF (kredyty frankowe) swego czasu były przedstawiane jako lepsze i tańsze rozwiązanie niż kredyt w złotówkach. Związane to było z niskim kursem franka oraz niższym niż w przypadku kredytów w złotówkach oprocentowaniem. W związku z uwolnieniem w 2015 roku kursu franka przez szwajcarski bank centralny, waluta ta zyskała bardzo na wartości, co spowodowało wzrost rat kredytów. Znaczny wzrost kursu franka skutkujący wzrostem faktycznego zadłużenia i wzrostem kosztów związanych z obsługą kredytu spowodował, że "frankowicze" zaczęli coraz częściej pozywać banki. Jednym z pozywanych banków jest PKO Bank Polski SA.

W celu zbadania, czy w naszej umowie znajdują się postanowienia umowne, które mogą doprowadzić do nieważności całej umowy kredytowej warto sięgnąć do tzw. „mapy klauzul niedozwolonych w umowach kredytów walutowych” stworzonej przez Rzecznika Finansowego. Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego przedstawione poniżej postanowienia umowne mogą być uznane za niedozwolone i w konsekwencji skutkować nieważnością całej umowy kredytowej:

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Nordea Bank S.A.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.

 • 2 ust. 2 umowy „Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”
 • 2 ust. 3 umowy „Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”
 • 10 ust. 2 umowy „Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”
 • 10 ust. 3 umowy „Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.”
 • 13 ust. 5 umowy „Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”

 Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2006 r.

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”
 • 13 ust. 7 „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2007 r.

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kuna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”
 • 1 ust. 3 części ogólnej umowy „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Zmiana kursu waluty wpływa na wypłacane w złotych przez Bank kwoty transz kredytu oraz na spłacane w złotych przez Kredytobiorcę kwoty rat kapitałowo-odsetkowych, 2/ Ryzyko związane ze zmianą waluty ponosi Kredytobiorca, z uwzględnieniem § 11 ust. 2-4 oraz § 18 ust. 6.”
 • 13 ust. 7 „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dnia spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2008 r. i 2009 r.

 • 1 ust. 2 części ogólnej umowy „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia uruchomienia środków.”
 • 12 ust. 3 części ogólnej umowy „Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych
 • 15 ust. 7 „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 31 1/ harmonogram spłat kredytu wyrażone jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów z dnia spłaty.”

Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2011 r.

 • 1 ust. 2 pkt 2 części ogólnej umowy „Zobowiązanie Kredytobiorcy do spłaty wyrażone jest w walucie obcej, do jakiej kredyt jest indeksowany, a ostateczna wysokość tego zobowiązania, określona zostanie po wypłacie całej kwoty kredytu oraz po przeliczeniach na walutę po kursie kupna danej waluty, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniach i momentach poszczególnych uruchomień środków
 • 19 ust. 3 części ogólnej umowy „W przypadku spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej: 1/ harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w walucie do jakiej kredyt jest indeksowany; 2/ spłata następuje w złotych lub w zadeklarowanej przez Kredytobiorcę walucie kredytu, wskazanej w CSU, w następujący sposób (…), 3/ w przypadku spłaty kredytu w złotych, spłata następuje w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowoodsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.”
 • 19 ust. 6 części ogólnej umowy „Spłata zaległej raty lub odsetek wykonywana jest z datą wpływu środków, przy czym w przypadku kredytów indeksowanych, spłacanych w złotych w równowartości kwot wyrażonej w walucie obcej, do przeliczeń spłacanej zaległej kwoty, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów, obowiązującej w Banku w dniu i w momencie spłaty.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

 • 5 ust. 3 „Kredyt może być wypłacany: 32 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”
 • 5 ust. 4 „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2007 r.

 • 5 ust. 3 „Kredyt może być wypłacany: 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”
 • 5 ust. 4 „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

Dzięki mapie klauzul niedozwolonych stworzonej przez Rzecznika Finansowego każdy konsument może samodzielnie zbadać, czy jego umowa zawiera postanowienia, które mogą (w razie wystąpienia z powództwem do sądu) skutkować uznaniem umowy kredytowej za nieważną.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850