Uprawa marihuany w kontekście odpowiedzialności karnej.

Uprawa marihuany, czyli ziela konopi innych niż włókniste, jest co do zasady karalna. Wyjątek wprowadzają przepisy Ustawy, a mianowicie (...)

Odpowiedzialność karna za przestępstwa narkotykowe uregulowana jest w Ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwana dalej Ustawą).

Uprawa marihuany, czyli ziela konopi innych niż włókniste, jest co do zasady karalna. Wyjątek wprowadzają przepisy Ustawy, a mianowicie art. 35 i 36, które to przepisy określają warunki, zasady i podmioty uprawnione  legalnego wytwarzania środków odurzających.

Odpowiedzialność karną za uprawę marihuany przewiduje art. 63 ust. 1 wskazanej Ustawy zgodnie z treścią którego „Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przedmiotem ochrony powołanego przepisu jest zdrowie i życie całego społeczeństwa, jako ogółu. Czynność sprawcy polega na uprawie konopi innych niż włókniste. Przez pojęcie „uprawy” należy rozumieć szereg czynności (podlewanie, nagrzewanie, doglądanie, itp.) począwszy od zasiewu nasion do zbioru. Nie ma przy tym znaczenia czy chodzi o uprawę jednej rośliny czy wielu roślin. Ta kwestia wpływa na wysokość kary, możliwość umorzenia (z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu) lub warunkowego umorzenia postępowania karnego. Nie wpływa natomiast na sam fakt realizacji znamion przestępstwa. Na wysokość kary wpływ ma niewątpliwie cel uprawy marihuany. W wyroku z dnia 27.02.2018 r. wydanym w sprawie II AKa 26/18 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że „Jeżeli oskarżony chorował na nowotwór złośliwy, a uprawę postanowił przeznaczyć na własne potrzeby, na wytworzenie oleju, czyli tzw. medycznej marihuany, to taki zamiar oskarżonego miał niewątpliwie znaczenie dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, a w konsekwencji dla wymiaru kary, gdyż uprawę zakazanych konopi i wytwarzanie z nich marihuany na własny użytek, należy traktować łagodniej niż wytwarzanie dla celów handlowych, co w tego rodzaju sprawach jest znacznie częstsze”.

O tym jak należy rozumieć pojęcie „uprawy” użyte w powołanym przepisie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23.08.2018 roku, sygn. akt V KK 296/18, gdzoei Sąd wskazał, że „Zakres pojęciowy znamienia „uprawa konopi” w rozumieniu art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) obejmuje całokształt zabiegów w produkcji roślin, w tym pielęgnację do momentu zbioru. Odpowiedzialności karnej z powyższego przepisu ustawy podlega jedynie ta osoba, która swoim działaniem ogranicza się do uprawy ziela konopi”.

W art. 63 ust. 3 Ustawy przewidziano kwalifikowany typ przestępstwa uprawy marihuany, zagrożony znacznie wyższą karą. W myśl tego przepisu „Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Wyższe zagrożenie karą przewidziane jest zatem dla tego typu sytuacji, gdy uprawa marihuany może dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste. Poniżej znajduje się omówienie, kiedy mamy do czynienia ze „znaczną ilością” w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Znaczna ilość narkotyków (środków odurzających lub substancji psychotropowych).

Pojęcie „znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych” nie zostało nigdzie zdefiniowane. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że o znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych możemy mówić już wówczas, gdy ilość środków znaleziona przy sprawcy pozwala na odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. W wyroku z dnia 07.07.2020 r., sygn. akt II Aka 353/19 Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że „Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się, co najmniej kilkudziesięciu osób, to jest co najmniej 20 osób”.

Z uwagi na to, że pojęcie „znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w każdym przypadku sąd rozpoznający sprawę samodzielnie podejmuje decyzję, czy ma do czynienia ze znaczną ilością czy też nie. Z całą pewnością ilość narkotyków, która pozwala na odurzenie co najmniej kilkuset osób będzie uznana za znaczną, zaś z drugiej strony 5-10 gram marihuany za taką znaczną ilość nie zostanie uznana. O tym, ile osób może zostać odurzona z ilości środków znalezionych przy sprawcy decyduje zazwyczaj opinia biegłych, którzy badają przekazane im narkotyki.

Warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa uprawy marihuany.

Wysokość ustawowego zagrożenia przewidzianego za typ podstawowy przestępstwa uprawy konopi innych niż włókniste przewidziana w art. 63 ust. 1 Ustawy umożliwia zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego dla osób niekaranych za przestępstwa umyślne. Warunki i przesłanki zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego określone są w kodeksie karnym. Należy pamiętać, że w przypadku typu kwalifikowanego, tj. z art. 63 ust. 2 Ustawy, z uwagi na wyższe zagrożenie karą przewidziane w tym przepisie, nie ma możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850