Posiadanie narkotyków – odpowiedzialność karna, czyli co grozi za posiadanie narkotyków.

Odpowiedzialność za przestępstwa narkotykowe uregulowana jest w Ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Odpowiedzialność karną za posiadanie narkotyków przewiduje art. 62 ust. 1 – 3 wskazanej wyżej Ustawy. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zapis ten reguluje typ podstawowy odpowiedzialności karnej za posiadanie wszelkiego rodzaju narkotyków (marihuany, amfetaminy, kokainy, dopalaczy, itp.). W art. 62 ust. 2 Ustawy przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa posiadania narkotyków. Oznacza to, że w przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jest to zatem niezwykle istotne z punktu widzenia sprawcy, czy prokurator zarzuca mu posiadanie narkotyków z art. 62 ust. 1 Ustawy czy z art. 62 ust. 2 Ustawy, a więc czy chodzi o tzw. zwykłe posiadanie czy też może kwalifikowane, tj. posiadanie znacznej ilości narkotyków. Górna granica kary przewidziana za oba przestępstwa jest bowiem jak wyżej wskazałem diametralnie różna.

Znaczna ilość narkotyków (środków odurzających lub substancji psychotropowych).

Pojęcie „znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych” określone w art. 62 ust. 2 Ustawy nie zostało nigdzie zdefiniowane. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, że o znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych możemy mówić już wówczas, gdy ilość środków znaleziona przy sprawcy pozwala na odurzenie co najmniej kilkudziesięciu osób. W wyroku z dnia 07.07.2020 r., sygn. akt II Aka 353/19 Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził, że „Znaczna ilość narkotyków to taka, która wystarcza do jednorazowego odurzenia się, co najmniej kilkudziesięciu osób, to jest co najmniej 20 osób”.

Z uwagi na to, że pojęcie „znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych” nie zostało nigdzie zdefiniowane, w każdym przypadku sąd rozpoznający sprawę samodzielnie podejmuje decyzję, czy ma do czynienia ze znaczną ilością czy też nie. Z całą pewnością ilość narkotyków, która pozwala na odurzenie co najmniej kilkuset osób będzie uznana za znaczną, zaś z drugiej strony 2 - 3 gramy marihuany czy amfetaminy za taką znaczną ilość nie zostanie uznana. O tym, ile osób może zostać odurzona z ilości środków znalezionych przy sprawcy decyduje zazwyczaj opinia biegłych, którzy badają przekazane im narkotyki.

Wypadek mniejszej wagi.

Ustawodawca w art. 62 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidział, że w przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jest to zatem najłagodniejsza forma kary przewidzianej za posiadanie narkotyków. 

Umorzenie postępowania lub warunkowe umorzenie postępowania w przypadku przestępstwa posiadania narkotyków.

W art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidziano z kolei możliwość umorzenia postępowania karnego w przypadku posiadania nieznacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Zgodnie z tym zapisem, „Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości”.

Dodatkowo, dla osób niekaranych za przestępstwa umyślne istnieje możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, co przewidują przepisy kodeksu karnego.

Podsumowując, w przypadku przestępstwa posiadania narkotyków, o ile zostanie ono udowodnione, wysokość kary czy też ewentualne umorzenie postępowania karnego zależy od ilości znalezionych przy sprawcy narkotyków. W przypadku ilości nieznacznych istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku znacznych ilości, sprawca może trafić do zakładu karnego nawet na kilka lat. 

Niewątpliwie w przypadku problemów prawnych związanych z omawianym przestępstwem warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych, który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane ze sprawą oraz będzie reprezentował interesy klienta na etapie całego procesu karnego. 

 

Kwestie związane z odpowiedzialnością karną za uprawę ziela konopii innych niż włókniste (marihuana) oraz handel narkotykami (odpłatne udzielanie) opisałem szczegółowo na moim blogu w artykułach  "Uprawa marihuany w kontekście odpowiedzialności karnej" oraz "Handel narkotykami".

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850