Handel narkotykami.

Handel narkotykami to nic innego jak odpłatne udzielanie tych środków (sprzedaż) osobom trzecim. Odpowiedzialność karną za tego typu zachowanie przewiduje (...)

Handel narkotykami.

Odpowiedzialność karna za przestępstwa narkotykowe uregulowana jest w Ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwana dalej Ustawą).

Handel narkotykami to nic innego jak odpłatne udzielanie tych środków (sprzedaż) osobom trzecim. Odpowiedzialność karną za tego typu zachowanie przewiduje art. 59 Ustawy, który stanowi, że „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” (art. 59 ust. 1 Ustawy).

Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” (art. 59 ust. 2 Ustawy).

W wypadku mniejszej wagi, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 59 ust. 3 Ustawy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wyraźnie widać, że przestępstwa związane z odpłatnym udzielaniem narkotyków są zagrożone bardzo wysoką karą. Już jednorazowa sprzedaż działki marihuany będzie podlegała pod art. 59 ust. 1 Ustawy. Jeżeli zaś wspomniana działka narkotyku zostanie sprzedana osobie małoletniej, czyli np. 16-17 latkowi, wówczas w grę wchodzi odpowiedzialność z art. 59 ust. 2 Ustawy, gdzie ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolnością nie krótszą niż 3 lata.  Właśnie dla takich przypadków o których mowa wyżej, a więc pojedynczych przypadków związanych ze sprzedażą narkotyków przewidziano wypadek mniejszej wagi w art. 59 ust. 3 Ustawy. Oczywiście wypadek mniejszej wagi dotyczy nie tylko jednorazowej sytuacji, a może znaleźć zastosowanie także w przypadku kilku lub nawet kilkunastokrotnej sprzedaży narkotyków. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Każdorazowo decyzję w tym zakresie podejmuje najpierw prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze, a następnie sąd wydający wyrok. Niewątpliwie w interesie podejrzanego czy oskarżonego leży przekonanie prokuratora i sądu, że jego zachowanie (o ile zostanie mu ono udowodnione) stanowi wypadek mniejszej wagi w rozumieniu art. 59 ust. 3 Ustawy.

Od odpłatnego udzielania narkotyków (a więc sprzedaży) należy odróżnić nieodpłatne udzielanie tych środków, które także jest karalne. Odpowiedzialność za nieodpłatne udzielenie narkotyków, ułatwienie albo umożliwienie ich użycia albo nakłanianie do użycianarkotyków przewiduje art. 58 ust. 1 i 2 Ustawy.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy „Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z kolei w myśl art. 58 ust. 2 Ustawy „Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Z przywołanych przepisów widać, że nieodpłatne udzielenie narkotyków osobie trzeciej zagrożone jest karą łagodniejszą niż ma to miejsce w przypadku gdy mamy do czynienia ze sprzedażą narkotyków. Należy jednak pamiętać, że już jednorazowe zachowanie polegające np. na poczęstowaniu narkotykami osoby trzeciej może być zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 58 ust. 1 lub 2 Ustawy.

Z tematyką handlu narkotykami wiąże się także odpowiedzialność karna za tzw. przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, a także odpowiedzialność karna za wprowadzenie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych substancji psychoaktywnych albo uczestniczenie w takim obrocie. Odpowiedzialność za tego typu zachowania uregulowana jest w art. 55 i 56 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kwestię związaną z odpowiedzialnością za tego typu przestępstwa poruszę w kolejnym artykule.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artkułami umieszczonymi na blogu, a dotyczącymi odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków oraz uprawę marihuany.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850