Pozew o rozwód.

Zainicjowanie procedury rozwodowej wymaga skierowania pozwu do sądu. Pozew rozwodowy może wnieść każdy z małżonków. Pozew jako pismo procesowe musi (...)

 

Zainicjowanie procedury rozwodowej wymaga skierowania pozwu do sądu. Pozew rozwodowy może wnieść każdy z małżonków. Pozew jako pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne przewidziane przepisami prawa. Nie ma uniwersalnego wzoru pozwu, ponieważ każda sprawa jest inna. Dlatego warto, aby pozew rozwodowy przygotował adwokat zajmujący się sprawami rodzinnymi. Poniżej omówię elementy, które muszą znaleźć się w każdym pozwie.

Pozew rozwodowy musi zawierać:

a) oznaczenie daty i miejscowości (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie pozwu),

b) oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd okręgowy),

c) wskazanie stron postępowania (powoda oraz pozwanego; należy pamiętać, że trzeba wskazać pełne dane stron, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL),

d) żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem czy domagamy się rozwodu z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie,

e) żądanie ustalenia miejsca pobytu małoletnich dzieci stron (jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci) przy jednym z małżonków,

f) żądanie, aby sąd rozstrzygnął kwestię związaną z władzą rodzicielską nad małoletnimi dziećmi stron (możliwe jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, a pozostawienie władzy rodzicielskiej drugiemu – wszystko zależy od okoliczności faktycznych sprawy),

g) żądanie uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi (jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci; należy pamiętać, że kwestie kontaktów powinny być uregulowane jak najbardziej szczegółowo, aby nie było pomiędzy małżonkami późniejszych konfliktów na tym tle; w niektórych przypadkach na wniosek stron sąd może odstąpić od orzekania o kontaktach z dziećmi),

h) żądanie w zakresie alimentów na wspólne małoletnie dzieci lub na rzecz małżonka ze wskazaniem wysokości dochodzonej kwoty,

i) wskazanie jakie dowody chcemy przeprowadzić w trakcie postępowania rozwodowego i jakie fakty mają być nimi udowodnione,

j) uzasadnienie,

k) podpis.

 

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Wnosi ją ten małżonek, który kieruje pozew do sądu. Opłatę sądową przy wnoszeniu pozwu najwygodniej jest uiścić na rachunek bankowy danego sądu. Numer rachunku podany jest zawsze na stronie internetowej danego sądu. Do pozwu w takiej sytuacji dołączamy dowód uiszczenia opłaty sądowej – potwierdzenie przelewu. Do pozwu należy dołączyć również skrócony akt małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia dzieci (w oryginałach). Dowodami, które możemy powołać są przede wszystkim zeznania świadków oraz dowody z dokumentów. Jakie dowody zgłaszamy sądowi zależy od okoliczności faktycznych danej sprawy. Należy pamiętać, że każdą kwestię, która będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądu (władza rodzicielska, alimenty, kontakty, kwestia winy jednej ze stron) należy udowodnić. Jeżeli np. chcemy, aby sąd ograniczył władzę rodzicielską jednemu z małżonków, musimy wykazać, że są ku temu przesłanki. Jeżeli dochodzimy alimentów w wysokości 1000 zł na dziecko to musimy wykazać, że taka kwota będzie adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Należy mieć świadomość, że im więcej dowodów zgłosimy my i strona przeciwna tym dłużej będzie trwało postępowanie rozwodowe. Jeżeli zatem strony domagają się rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie i są w stanie wypracować wspólne stanowisko w kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów, nie ma potrzeby zgłaszania zbyt dużej liczby dowodów, ponieważ będzie to tylko niepotrzebnie przedłużało czas trwania postępowania.

Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, a rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji dla małżonków związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi czy alimentami. Dlatego w sprawach rozwodowych warto skorzystać z porady doświadczonego prawnika. 

Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie rozwodowej zależy od stopnia skomplikowania sprawy i tego, jakiej pomocy prawnej oczekuje klient. Wynagrodzenie to ustala każdy adwokat indywidualnie z klientem. Porada prawna w sprawie rozwodowej to koszt w granicach 200-400 zł zaś sporządzenie pozwu rozwodowego, odpowiedzi na pozew rozwodowy to koszt w granicach 800 zł - 1500 zł. Reprezentowanie klienta na etapie całego postępowania rozwodowego - od 3 000 zł w przypadku prostych i nieskomplikowanych rozwodów.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (kredyty frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850