Pozew o alimenty.

Jeżeli strony nie mogą dobrowolnie porozumieć się co do obowiązku alimentacyjnego, należy skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie o wysokości i sposobie wykonywania obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o alimenty.

Jeżeli strony nie mogą dobrowolnie porozumieć się co do obowiązku alimentacyjnego, należy skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie o wysokości i sposobie wykonywania obowiązku alimentacyjnego. W tym celu osoba zainteresowana musi złożyć pozew. Pozew taki można złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, czyli najczęściej dziecka. Sprawy o alimenty rozpoznawane są przez sądy rejonowe. Jeżeli kwestia alimentów jest elementem sprawy o rozwód, wówczas właściwy do rozstrzygnięcia jest sąd okręgowy.

Pozew jak każde pismo procesowe musi odpowiadać wymogom formalnym przewidzianym przez przepisy prawne. Pozew o alimenty lub też o ich podwyższenie czy obniżenie musi zawierać:

a) oznaczenie daty i miejscowości,

b) oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy (sąd rejonowy właściwy dla osoby uprawnionej do alimentów),

c) wskazanie stron postępowania (powoda oraz pozwanego; w sprawie o alimenty na rzecz małoletniego dziecka powodem jest dziecko, jednak w jego imieniu występuje przedstawiciel ustawowy - w praktyce zazwyczaj jeden z rodziców; należy pamiętać, że trzeba wskazać pełne dane stron, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL oraz imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jego adres zamieszkania),

d) wartość przedmiotu sporu (w sprawach o alimenty jest to suma alimentów, których żądamy za cały rok, np. jeżeli żądamy 800 zł to WPS podajemy 9 600 zł),

e) żądanie co do wysokości alimentów (jakiej kwoty domagamy się od osoby zobowiązanej do alimentów; kwota ta musi odpowiadać potrzebom osoby uprawnionej oraz możliwościom zarobkowym osoby zobowiązanej; należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny obciąża obydwoje rodziców, przy czym obowiązek ten może polegać na dostarczaniu środków utrzymania jak też na osobistych staraniach wychowania małoletniego),

f) określenie sposobu w jaki będą wypłacane alimenty (do rąk matki/ojca na rachunek bankowy o nr (...) w okresie do 10 dnia każdego miesiąca),

g) wskazanie od kiedy należy płacić alimenty (np. od dnia złożenia pozwu),

h) uzasadnienie,

i) podpis.

 

W sprawach o alimenty powód nie ponosi opłat związanych ze złożeniem pozwu. Składając pozew należy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń. Dowodami w sprawie mogą być dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron. Należy też pamiętać, że pozew musi zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Należy również podać datę wymagalności roszczenia. Uzasadnienie pozwu o alimenty jest niezwykle istotne. W uzasadnieniu należy wykazać dlaczego sąd miałby zasądzić alimenty od pozwanego oraz uzasadnić wysokość dochodzonych alimentów. Warto tutaj przytoczyć sytuację osobistą powoda i jego przedstawiciela ustawowego, warunki mieszkaniowe, sytuację materialną, wysokość usprawiedliwionych potrzeb dziecka uprawnionego do alimentów. Dobrze jest podać wysokość zarobków przedstawiciela ustawowego dziecka oraz jeżeli to możliwe - także wysokość zarobków osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, o ile tylko je znamy. W uzasadnieniu warto jest dokładnie wskazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów. Od wykazania wysokości tych potrzeb zależy w dużej mierze wysokość alimentów, które zostaną zasądzone. Do usprawiedliwionych potrzeb zalicza się potrzeby takie jak wyżywienie, odzież, środki czystości, leki, opiekę medyczną, koszty związane z utrzymaniem mieszkania czy domu, opieką, dojazdami np. do szkoły, na zajęcia dodatkowe, wydatki związane ze szkołą, zajęciami dodatkowymi, podręcznikami, korepetycjami; rozrywkę, wyjazdy wakacyjne, telefon, organizację uroczystości dla dziecka, sprzęt sportowy, kieszonkowe. Wysokość kosztów należy udokumentować. Można to zrobić za pomocą: faktur, potwierdzeń przelewów, dowodów wpłaty czy zaświadczeń.

Od tego w jaki sposób sformułowany jest pozew o alimenty zależy w dużej mierze to czy zostanie uwzględniony i czy sąd przychyli sie do żądania strony powodowej, w szczególności co do wysokości alimentów. Dlatego też warto przy jego sporządzaniu skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej, pomocy przy sporządzeniu pozwu o alimenty zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką rodzinną, karną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850