Wypadek drogowy – konsekwencje, odpowiedzialność karna.

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy uregulowana jest w art. 177 § 1- 3 kodeksu karnego.

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy uregulowana jest w art. 177 § 1- 3 kodeksu karnego. W myśl art. 177 §  1 kodeksu karnego „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przypisanie odpowiedzialności karnej za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego wymaga udowodnienia, że sprawca swoim zachowaniem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, w konsekwencji czego doprowadził do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na czas przekraczający 7 dni.

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym to m.in. zasada ograniczonego zaufania, ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, zasada prędkości bezpiecznej, zasada włączania się do ruchu drogowego w sposób zgodny z przepisami, itp. O ile naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu może mieć charakter umyślny lub nieumyślny, o tyle konsekwencja w postaci spowodowania wypadku jest zawsze nieumyślna. Oznacza to, że nawet jeżeli sprawca umyślnie przekracza dopuszczalną prędkość lub wyprzedza na linii ciągłej, a więc umyślnie łamie przepisy ruchu drogowego i doprowadza do wypadku, to skutek w postaci wypadku jest nieumyślny. Ustawodawca przewidział bowiem, że nie można umyślnie doprowadzić do wypadku drogowego. Jeżeli zatem ktoś celowo wjedzie w grupę osób stojących np. na przystanku to odpowiada nie za spowodowanie wypadku drogowego, a z innych paragrafów przewidzianych w kodeksie karnym.

Opisywane przestępstwo ma charakter skutkowy, a zatem odpowiedzialność karna powstaje wówczas, gdy osoba trzecia dozna obrażeń ciała na czas przekraczający 7 dni. Jeżeli zatem dojdzie do zdarzenia w wyniku którego osoba trzecia dozna tylko lekkich potłuczeń skutkujących siniakami, to zazwyczaj będziemy mieli do czynienia z kolizją drogową a nie wypadkiem w rozumieniu prawa karnego. Odpowiedzialność za kolizję drogową uregulowana jest w kodeksie wykroczeń a nie kodeksie karnym. O tym, czy obrażenia ciała pokrzywdzonego przekraczają 7 dni czy też nie decydować będzie biegły lekarz medycyny sądowej, który na zlecenie policji czy też prokuratury dokona oględzin i badań pokrzywdzonego.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych, poza oczywistymi przypadkami, najczęściej powoływany jest biegły z zakresu ruchu drogowego. Jego zadaniem jest wydanie opinii na piśmie, w której wyjaśni jak doszło do wypadku, jakie były możliwości uniknięcia wypadku oraz kto z uczestników wypadku naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Opinia ta często jest podstawowym dowodem w sprawie. Dodatkowo, przy poważniejszych zdarzeniach skutkujących śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego zabezpieczany jest jako dowód pojazd lub pojazdy uczestniczące w wypadku. Pojazdy te też są poddawane oględzinom przez biegłego, który bada, czy znajdowały się one w dobrym stanie technicznym i czy miały sprawne układy jezdne czy hamulcowe. Takie badanie może potrwać nawet kilka miesięcy w trakcie których żadna ze stron wypadku nie ma dostępu do własnego pojazdu, co często bywa bardzo uciążliwe. Zdarza się, że pojazdy takie są wydawane dopiero po zakończeniu całego postępowania i wydaniu wyroku przez sąd, co może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

Jaka kara grozi za wypadek drogowy?

Co do zasady za podstawowy typ przestępstwa z art. 177 § 1 kodeksu karnego ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei za typ kwalifikowany, a więc gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Aby ustalić czym jest ciężki uszczerbek na zdrowiu należy sięgnąć do art. 156 kodeksu karnego, o czym będzie mowa innym razem.

Przy omawianiu kwestii odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego nie można pominąć art. 178 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje zaostrzenie tej odpowiedzialności w niektórych sytuacjach. Przepis ten przewiduje, że jeżeli sprawca  znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kodeksu karnego w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Wypadek drogowy - śmierć pokrzywdzonego. 

Stosownie do art. 177 § 2 kodeksu karnego "Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

W przypadku, jeżeli następstwem wypadku drogowego jest śmierć pokrzywdzonego lub doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dochodzi do zaostrzenia odpowiedzialności karnej z uwagi na skutek jaki niesie za sobą wypadek. Należy pamiętać, że przestępstwo to jest ukształtowane w ten sposób, że o ile naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym może być umyślne lub nieumyślne to skutek, czyli następstwo objęte jest zawsze nieumyślnością. Jeżeli zatem na podstawie materiału dowodowego organ prowadzący postępowanie (prokurator/sąd) dojdzie do przekonania, że sprawca wypadku celowo doprowadził do zderzenia i chciał spowodować obrażenia ciała pokrzywdzonego to wówczas nie mamy do czynienia z wypadkiem drogowym w rozumieniu prawa karnego, a z innym rodzajem przestępstwa, a mianowicie z jednym z przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. 

Wypadek drogowy po alkoholu.

Jeżeli wypadek drogowy zostanie spowodowany przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność na podstawie art. 178 kodeksu karnego, o czym była mowa wyżej. Dodatkowo sprawca zostanie oskarżony o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Jeżeli zatem zebrany w sprawie materiał dowodowy wykarze, że sprawca pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, zostanie oskarżony o dwa przestępstwa - za spowodowanie wypadku oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości. Te same uwagi dotyczą sytuacji, gdy sprawca spowoduje wypadek będąc pod wpływem środków odurzających. 

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850