Ukrywanie majątku przez dłużnika - odpowiedzialność karna.

Wygrana sprawa cywilna nie zawsze oznacza, że wierzycielowi uda mu się odzyskać zasądzone od dłużnika wyrokiem należności. Co w sytuacji, gdy dłużnik pomimo prawomocnego wyroku nie płaci pieniędzy dla wierzyciela?            

Wygrana sprawa cywilna nie zawsze oznacza, że wierzycielowi uda mu się odzyskać zasądzone od dłużnika wyrokiem należności. Co w sytuacji, gdy dłużnik pomimo prawomocnego wyroku nie płaci pieniędzy dla wierzyciela? Jedynym wyjściem pozostaje skierowanie sprawy do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W jego toku komornik może zajmować ruchomości oraz nieruchomości dłużnika, z których wierzyciel może uzyskać zaspokojenie. Co jednak, jeżeli dłużnik sprzeda lub daruje swój majątek?  Na gruncie prawa karnego, takie zachowanie dłużnika regulują przepisy art. 300 § 1 – 4 kodeksu karnego.

Darowanie, sprzedaż, ukrycie majątku przez dłużnika.

W myśl art. 300 § 1 kodeksu karnego „ Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Powyżej przytoczony przepis wskazuje, że przestępstwem jest niemalże każde zachowanie dłużnika, które udaremnia lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela. Przestępstwem więc będzie sprzedaż, darowanie lub ukrycie wartościowego samochodu, mieszkania, obrazu, maszyn czy kosztowności, o ile udaremni to lub uszczupli zaspokojenie wierzyciela. Zazwyczaj do czynienia z tym przestępstwem mam wówczas, gdy dłużnik sprzedaje lub darowuje jedyną nieruchomość którą posiada lub wartościowy pojazd i w ten sposób myśli, że uda mu się uniknąć zaspokojenia wierzyciela. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wierzyciel powinien pamiętać o możliwości skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dodatkowo istnieje instytucja skargi pauliańskiej, przewidziana w art.  527 § 1 kodeksu cywilnego, która przewiduje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, uznanie czynności za bezskuteczną wobec wierzyciela.

Należy pamiętać, że nie mamy do czynienia z przestępstwem w sytuacji, gdy dłużnik wprawdzie sprzedaje lub darowuje nieruchomość czy ruchomość osobie trzeciej, ale pomimo tego pozostały majątek, który posiada jest w zupełności wystarczający do zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

 

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850