Przyjęcie łapówki - odpowiedzialność karna.

Odpowiedzialność karną za przestępstwo polegające na przyjęciu  „łapówki” reguluje przepis art. 228 § 1 kodeksu karnego który stanowi, że (...)

Odpowiedzialność karną za przestępstwo polegające na przyjęciu  „łapówki” reguluje przepis art. 228 § 1 kodeksu karnego który stanowi, że:  „Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Powołany wyżej przepis nie posługuje się pojęciem „łapówki”, a mówi o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Z treści powołanego przepisu wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność karną poniesie zarówno osoba, która korzyść już przyjęła jaki osoba, która przyjęła obietnicę korzyści majątkowej.

Czym jest korzyść majątkowa a czym korzyść osobista?

Korzyść majątkowa oznacza wszelkiego rodzaju świadczenia, które da się wyrazić w pieniądzu. W praktyce korzyścią majątkową najczęściej jest określona kwota pieniędzy. Niekiedy jednak może być to np. nieruchomość, samochód, drogi zegarek, obraz, meble czy zwolnienie z długu a więc w zasadzie wszystko co może być wyrażone w pieniądzu. Z kolei korzyścią osobistą są świadczenia niemajątkowe, np. usługi seksualne, nadanie tytułu honorowego, odznaczenia czy uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Podmiotem omawianego przestępstwa, a więc osobą która może ponieść odpowiedzialność karną za przyjęcie korzyści lub jej obietnicy jest wyłącznie ten, kto przyjmuje korzyść lub obietnicę korzyści w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Jest to warunek konieczny, aby można było przypisać komuś przestępstwo z art. 228 § 1 kodeksu karnego. Przykładem przestępstwa z art. 228 § 1 kodeksu karnego będzie przyjęcie korzyści majątkowej przez urzędnika w zamian za załatwienie sprawy w urzędzie, celnika czy strażnika granicznego w zamian za odstąpienie od kontroli przewożonego towaru, sędziego w zamian za korzystny wyrok czy policjanta w zamian za odstąpieni od czynności służbowych i np. nie wypisanie mandatu.

Odpowiedzialność karną za wręczenie „łapówki” reguluje art. 229 kodeksu karnego, co opisałem w artykule na swoim blogu pt. „Wręczenie łapówki”. Zapraszam do zapoznania się z treścią tego artykułu.

Przyjęcie łapówki – wysokość kary.

Przestępstwa korupcyjne zagrożone są stosunkowo surowymi karami. Za przestępstwo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Rozpiętość kary, tzw. „widełki” są zatem bardzo duże. Decyzję co do wymiaru kary podejmuje sąd orzekający w danej sprawie. Sąd może zatem orzec karę np. 1 roku pozbawienia wolności (karę taką zgodnie z przepisami da się warunkowo zawiesić) jak i karę 2 lat pozbawienia wolności  lub wyższą, przy czym kar takich nie da się zawiesić. W przypadku przedstawienia zarzutów korupcyjnych warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem, specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych.

Ustawodawca w art.  228§ 2 kodeksu karnego wprowadził „wypadek mniejszej wagi”, który przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Pojęcie „wypadku mniejszej wagi” nie zostało nigdzie zdefiniowane i każdorazowo ocena w tym zakresie należy do sądu rozpoznającego daną sprawę. Niewątpliwie w interesie osoby, która „łapówkę” przyjęła leży to, aby sąd uznał zachowanie sprawcy za wypadek mniejszej wagi, ponieważ wiąże się to automatycznie z dużo niższą karą.

Z kolei w art. 228§ 3 i 4 kodeksu karnego przewidziano obostrzenie kary w sytuacji, jeżeli przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy następuje w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa albo gdy sprawca uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.W takiej sytuacji przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 10.

W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej znacznej wartości sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Korzyścią znacznej wartości jest korzyść, której wartość w czasie wręczania przekracza 200 000 zł.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850