Zakaz zbliżania się sprawcy do pokrzywdzonego.

W toku postępowania karnego, o ile zachodzą ku temu przesłanki, może zostać orzeczony w stosunku do sprawcy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. 

W toku postępowania karnego, o ile zachodzą ku temu przesłanki, może zostać orzeczony w stosunku do sprawcy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Zakaz taki może być orzeczony w wyroku – jako środek karny lub jeszcze zanim zapadnie wyrok – przez sąd lub prokuratora jako środek zapobiegawczy, mający na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego.

W niniejszym artykule omówię instytucję zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej orzekanego jako forma środka zapobiegawczego, a więc jeszcze zanim w sprawie zapadnie wyrok skazujący. Należy pamiętać, że od momentu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez konkretną osobę do czasu, aż zapadnie prawomocny wyrok skazujący mija minimum kilka, a najczęściej kilkanaście miesięcy. Do czasu wydania w sprawie prawomocnego wyroku sprawca, nawet jeżeli jest znany i zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości odnośnie tego, że popełnił on zarzucany mu czyn przestępczy pozostaje w świetle prawa osobą niekaraną. Nie oznacza to jednak, że osoba pokrzywdzona, aż do czasu wydania wyroku w sprawie ma być narażona na to, że sprawca będzie się z nią kontaktował, zbliżał się do niej lub ją nachodził. Aby zapobiec takim sytuacjom ustawodawca w kodeksie postępowania karnego przewidział możliwość orzeczenia środka zapobiegawczego w postaci dozoru, który może polegać m. in. na zakazie zbliżania się podejrzanego do osoby pokrzywdzonej na określoną odległość.

W praktyce najczęściej spotykam się z tego rodzaju zakazami wówczas, gdy sprawca i ofiara znają się, mieszkają wspólnie lub sprawca wie gdzie pokrzywdzony przebywa lub mieszka. Stosunkowo często zakaz tego rodzaju orzekany jest w sprawach o przestępstwo z art. 207 kodeksu karnego, a więc w sprawach  o znęcanie. Jeżeli sprawca mieszka razem z osobą pokrzywdzoną (co przy przestępstwie znęcania jest bardzo częste) stosowany jest również nakaz opuszczenia przez podejrzanego wspólnego miejsca zamieszkania. Środki te mają na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania w tym m. in. zapewnienie pokrzywdzonemu poczucia bezpieczeństwa.

Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego może być orzeczony zarówno przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym jak również przez sąd w postępowaniu sądowym. Niewątpliwie w interesie pokrzywdzonego jest to, aby zakaz taki został wprowadzony w życie możliwe jak najszybciej. Zakaz orzekany jest w formie postanowienia, na które przysługuje oskarżonemu/podejrzanemu zażalenie. Oskarżony/podejrzany może również składać w każdym czasie wniosek o uchylenie takiego zakazu. W przedmiocie wniosku o uchylenie zakazu rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy.

Zakaz, o którym mowa wyżej może być utrzymany aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Po prawomocnym zakończeniu sprawy zakaz taki może być utrzymany wówczas, gdy został orzeczony w wyroku jako środek karny. 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul.Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850