Umorzenie grzywny oraz kosztów sądowych w sprawie karnej

Kara grzywny jest sankcją karną o charakterze majątkowym . Jest to najłagodniejsza forma kary przewidziana w kodeksie karnym, co nie oznacza, że nie jest dla skazanego dolegliwa.

Kara grzywny jest sankcją karną o charakterze majątkowym . Jest to najłagodniejsza forma kary przewidziana w kodeksie karnym, co nie oznacza, że nie jest dla skazanego dolegliwa. Często, w przypadku braku środków pieniężnych pozwalających na spłatę grzywny pojawia się wizja zamiany grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności. Co robić w sytuacji, gdy skazany nie ma możliwości uiszczenia grzywny? Istnieje oczywiście możliwość rozłożenie grzywny na raty, niemniej jednak nie zawsze jest to wyście, zwłaszcza, gdy kwota grzywny jest wysoka. Skazany, nawet pomimo rozłożenia grzywny na raty może nie być w stanie spłacać rat. Co w takiej sytuacji?

Przepis art. 51 § 1 k.k.w. przewiduje możliwość umorzenia grzywny. W myśl przywołanego przepisu: „Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo - również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna”.

Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.

Wniosek o umorzenie grzywny w sprawie karnej.

Jak każde pismo procesowe, wniosek o umorzenie grzywny musi spełniać warunki formalne przewidziane przepisami. Dodatkowo musi zawierać przekonywujące dowody, że zachodzą przesłanki przewidziane w art. 51 § 1 k.k.w., które pozwalają na umorzenie grzywny. Do wniosku należy dołączyć dowody, które potwierdzają tezy zawarte we wniosku. Same stwierdzenia przytoczone we wniosku to często za mało. Muszą one być poparte dowodami, które potwierdzą, że to co napisaliśmy we wniosku jest prawdziwe.

Przesłanki, które muszą zaistnieć łącznie i które należy we wniosku wykazać to:

  1. fakt, że skazany nie uiścił grzywny z przyczyn od niego niezależnych,
  2. niemożliwe albo niecelowe okazało się wykonanie kary grzywny w innej drodze,
  3. zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek uzasadniający umorzenie grzywny w części, a wyjątkowo – również w całości.

 Wniosek o umorzenie kosztów w sprawie karnej.

Przepisy prawa umożliwiają umorzenie kosztów zasądzonych prawomocnym wyrokiem skazującym. Możliwość taką stwarza art. 206 § 2 k.k.w. w myśl którego „W zakresie rozkładania na raty i umarzania należności sądowych stosuje się odpowiednio art. 49-51, przy czym okres rozłożenia na raty pieniężnej kary porządkowej nie może przekroczyć 6 miesięcy”.

Przepisy dotyczące umorzenia grzywny stosuje się zatem odpowiednio do kosztów sądowych. Wniosek o  umorzenie grzywny lub kosztów sądowych nie podlega opłacie.

W przypadku, gdy dotknęły Państwa problemy natury karnej,  warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prowadzeniu spraw karnych. Doświadczony adwokat wytłumaczy Państwu w jakiej sytuacji się znaleźliście oraz jakie są możliwości rozwiązania problemów prawnych, z którymi się borykacie, a także w razie potrzeby będzie reprezentował Państwa interesy w trakcie całego procesu karnego.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

           

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850