Przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego, czyli kierowanie pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Przepisy prawa karnego przewidują odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu mechanicznego (samochodu, motocykla, itp.) pomimo wydanej przez właściwy organ decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Odpowiedzialność tą określa treść art. 180a kodeksu karnego, który brzmi następująco: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Warunkiem poniesienia odpowiedzialności za przestępstwo z art. 180a kodeksu karnego jest istnienie w obiegu prawnym decyzji właściwego organu o cofnięciu dla sprawcy uprawnień do kierowania. Co do zasady decyzja taka wydawana jest przez właściwego starostę, np. w wyniku skazania sprawcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dla przypisania odpowiedzialności karnej niezbędne jest to, aby w dacie czynu, czyli w momencie prowadzenia pojazdu mechanicznego decyzja o cofnięciu była wykonalna, tj. minął termin na jej zaskarżenie lub został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego Izby Karnej z dnia 12 maja 2021 roku, sygn. akt V KK 161/21, w którym Sąd orzekł, że „Warunkiem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 180a KK jest nie tyle samo zachowanie polegające na kierowaniu pojazdem bez posiadania uprawnień (taki czyn penalizowany jest przez art. 94 § 1 KW), ale zachowanie takie musi być powiązane z niezastosowaniem się do wydanej uprzednio decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności za przestępstwo o znamionach opisanych w art. 180a KK jest zatem istnienie w obiegu prawnym decyzji właściwego organu, pozbawiającej sprawcę uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Decyzja, o której mowa w tym przepisie, może być również decyzją administracyjną. Nie ulega przy tym wątpliwości, że istnienie takiej decyzji stanowi jedno ze znamion przestępstwa z art. 180a KK, a jej brak oznacza, że nie zostało wypełnione znamię przestępstwa. Istotne znaczenie ma przy tym fakt, że przestępstwo z art. 180a KK może popełnić tylko osoba, wobec której decyzja administracyjna zapadła i tylko w okresie, na jaki cofnięto tą decyzją uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Zarazem,w okresie uwidocznionym w decyzji o cofnięciu uprawnień, osoba wobec której zapadło takie rozstrzygnięcie nie może ich odzyskać

Należy pamiętać, że nie popełni przestępstwa osoba której funkcjonariusze policji zatrzymają prawo jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości. W takiej sytuacji nie mamy bowiem do czynienia z wydaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, a jedynie z czasowym zatrzymaniem takich uprawnień. Decyzja cofająca uprawnienia zostanie dopiero wydana, jeżeli w sprawie zapadnie prawomocny wyrok skazujący sprawcę za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i zostanie orzeczony wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyrok taki przesyłany jest do starostwa i wówczas właściwy starosta wydaje decyzję cofającą uprawnienia do kierowania pojazdami. Gdy decyzja stanie się wykonalna, istnieje możliwość przypisania odpowiedzialności dla kierującego za przestępstwo z art. 180a k.k.

Orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo z art. 180a k.k.

Należy pamiętać, że w przypadku skazania za przestępstwo z art. 180a k.k. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 15 lat.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850