Blokada alkoholowa (art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego).

Skazany może ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania tego zakazu poprzez uzyskanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową.

W przypadku orzeczenia przez sąd w wyroku skazującym środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, po spełnieniu określonych prawem warunków skazany może ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania zakazu poprzez uzyskanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową.

Możliwość taką przewiduje art. 182a kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym, „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1102845686951087 i 1517), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio”.

Powołany wyżej przepis pozwala na zmianę formy zakazu prowadzenia pojazdów, a więc zamianę całkowitego zakazu na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jest to instytucja niezwykle dogodna dla tych wszystkich osób, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a którym zależy na jak najszybszym powrocie do kierowania autem. Zmiana taka jest możliwa, jeżeli skazany złoży do sądu wniosek i należycie go uargumentuje. Przygotowanie wniosku warto powierzyć adwokatowi, który zajmuje się prowadzeniem spraw karnym. Wniosek może zostać rozpoznany pozytywnie po spełnieniu następujących przesłanek:

a) zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat,

b) postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850