Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, czyli przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przez sąd stanowi przestępstwo, o którym mowa w artykule 244 kodeksu karnego.

Naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego przez sąd stanowi przestępstwo, o którym mowa w artykule 244 kodeksu karnego.

W myśl powołanego przepisu Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Omawiane przestępstwo dotyczy nie tylko zakazu prowadzenia pojazdów, ale przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie wszelkich zakazów orzeczonych przez sąd. Katalog tych zakazów został szczegółowo omówiony w powołanym wyżej przepisie. 

Należy pamiętać, że odpowiedzialność karną poniesie tylko osoba, która narusza zakaz orzeczony prawomocnym wyrokiem. Zakaz orzeczony wyrokiem, który się nie zdążył uprawomocnić (np. dlatego, że wyrok został zaskarżony apelacją) nie obowiązuje. Przestępstwo można zatem popełnić dopiero od czasu, gdy uprawomocnił się wyrok, w którym orzeczono zakaz. Ponadto przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego może być popełnione jedynie z winy umyślnej, a więc do jego przypisania konieczne jest ustalenie, że sprawca, nie stosując się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, miał świadomość prawomocności wyroku, w którym orzeczono zakaz.

Jaka kara grozi za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Osoba, która narusza sądowy zakaz prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo w razie skazania za przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, o ile czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850