Odpowiedzialność karna za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji.

Odpowiedzialność karna za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji uregulowana została w art. 263 § 2 kodeksu karnego, w myśl którego (...)

Odpowiedzialność karna za nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji uregulowana została w art. 263 § 2 kodeksu karnego, w myśl którego „Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Omawiane przestępstwo ma poważny charakter, o czym świadczy wysokość ustawowego zagrożenia, przewidziana za jego popełnienie. Czyn sprawcy polega na posiadaniu bez wymaganego pozwolenia broni palnej lub amunicji. Przez pojęcie posiadania należy rozumieć trzymanie czy dysponowanie bronią lub amunicją. Jest to pojęcie szerokie i obejmuje każde faktyczne władanie rzeczą, zarówno jako właściciel jak i np. osoba, której oddano broń na przechowanie lub która znalazła broń bądź amunicję. Odpowiedzialność karna przewidziana jest za sam fakt posiadania broni lub amunicji. Bez znaczenia jest to, czy ktoś tej broni/amunicji zamierza użyć czy też trzyma ją w celach kolekcjonerskich.

Cytowany wyżej przepis skonstruowany jest w ten sposób, że do popełnienia przestępstwa wystarczające jest posiadane jednego naboju amunicji, który ktoś np. znalazł na spacerze, wrzucił do szuflady w domu i o tym zapomniał. Ilość posiadanej amunicji wpływa tylko na stopień społecznej szkodliwości czynu i tym samym wymiar kary.

W związku z tym, że kodeks karny nie posługuje się definicją broni palnej, należy odwołać się do definicji zawartych w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni palnej i amunicji (dalej zwana jako: Ustawa). W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy „W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego”. Co istotne, w myśl art. 4 ust. 1 Ustawy określenie broni palnej obejmuje: broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy za broń lub amunicję uważa się także gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji.

Odpowiedzialność karną poniesie zatem nie tylko osoba, która posiada broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową bądź też amunicję, ale także osoba, która posiada gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji.

Sprawy karne dotyczące nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji prowadzone są w formie śledztwa. Czynności związane z przedstawieniem zarzutów zastrzeżone są do wyłącznej kompetencji prokuratora. Z uwagi na wysokość ustawowego zagrożenia – do 8 lat pozbawienia wolności, w sprawach tych nie można warunkowo umorzyć postępowania karnego. W sprawach karnych tego rodzaju zazwyczaj powoływany jest biegły z zakresu badania broni palnej w celu zweryfikowania czy ujawnione u potencjalnego sprawcy przedmioty stanowią broń palną lub amunicję w świetle przepisów Ustawy o broni palnej i amunicji.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych, rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, itp.) i gospodarczych (kredyty frankowe).

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850