Ubezwłasnowolnienie całkowite.

Ubezwłasnowolnienie całkowite polega na pozbawieniu osoby ubezwłasnowolnionej zdolności do czynności prawnych co oznacza, że osoba, która została ubezwłasnowolniona (...)

Ubezwłasnowolnienie całkowite polega na pozbawieniu osoby ubezwłasnowolnionej zdolności do czynności prawnych co oznacza, że osoba, która została ubezwłasnowolniona całkowicie nie ma możliwości dokonania samodzielnie jakiejkolwiek czynności prawnej. Osoba, która została ubezwłasnowolniona całkowicie nie może kupić mieszkania, sprzedać samochodu czy też zawrzeć innej umowy.

Ubezwłasnowolnienie całkowite - przesłanki.

Przesłanki umożliwiające ubezwłasnowolnienie całkowite określa art. 13 kodeksu cywilnego.  Przepis ten wskazuje, że ubezwłasnowolnienie całkowite jest możliwe wówczas, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

a) osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie ukończyła 13 lat,

b) jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, osoba, której dotyczy wniosek nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Tylko przy spełnieniu łącznie obu powyższych przesłanek możliwe jest ubezwłasnowolnienie całkowite. Należy pamiętać, że sama choroba (niedorozwój, zaburzenie psychiczne) nie jest wystarczająca, aby doszło do ubezwłasnowolnienia. Dodatkowo osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, w związku z chorobą nie może kierować swoim postępowaniem. W praktyce najczęściej osoby ubezwłasnowolnione nie są w stanie świadomie kontaktować się z otoczenie, nie są w stanie należycie oceniać swojej sytuacji, swego zachowania i wywołanych nim następstw. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków dochodzi do przypadków, gdy osoby takie wyprzedają cały swój majątek, zaciągają zobowiązania w związku z nałogiem. Ubezwłasnowolnienie w takiej sytuacji jest celowe, aby zabezpieczyć interesy zarówno osoby uzależnionej (aby nie wyzbyła się całego majątku) jak i osób najbliższych.

Ubezwłasnowolnienie całkowite - procedura, właściwość sądu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek. Sąd rozpoznaje sprawę w składzie 3 sędziów. W toku sprawy sądowej osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Tego rodzaju wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz - w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana - biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa (jeżeli małżonek osoby, której dotyczy wniosek żyje) lub zgonu (jeżeli małżonek nie żyje), dokumentację lekarską z której wynika, że występują zaburzenia przemawiające za orzeczeniem ubezwłasnowolnienia. Głównym środkiem dowodowym do stwierdzenia występowania przesłanek ubezwłasnowolnienia jest opinia biegłego psychiatry lub neurologa oraz psychologa, o którą należy wnioskować. Warto także powołać świadków na okoliczności, że osoba której dotyczy wniosek nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zazwyczaj są to osoby z najbliższej rodziny, które mają na co dzień kontakt z chorym. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień

Opłata od wniosku o ubezwłasnowolnienie wynosi 100 zł. Opłatę wnosi się do sądu, który ma rozpoznać wniosek o ubezwłasnowolnienie. Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o ubezwłasnowolnienia.

Opiekun dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Dla osoby, która została ubezwłasnowolniona całkowicie ustanawia się opiekuna. Opiekun ma obowiązek sprawowania pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną, zarządzania jej majątkiem, ale również reprezentowania tej osoby wobec osób trzecich. Opiekun załatwia za osobę ubezwłasnowolnioną wszelkie sprawy formalne jak i faktyczne niezbędne dla codziennej egzystencji. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Opiekun obowiązany jest też, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

 

W razie pytań lub wątpliwości obejmujących powyższą tematykę zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami umieszczonymi na moim blogu związanymi z tematyką karną, gospodarczą (kredyty frankowe) oraz rodzinną.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850