Potrącenie pieszego na przejściu - co za to grozi? Jakie są konsekwencje?

Wraz z nastaniem okresu jesienno zimowego zwiększa sie liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych.  

Wraz z nastaniem okresu jesienno zimowego zwiększa sie liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych.  W tym okresie stosunkowo często zgłaszają się do mnie osoby, które zostały potrącone na przejściu dla pieszych lub też jadąc samochodem potrąciły osobę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Zwiększona liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych w tym okresie wynika z trudnych warunków panujących na drogach. Często pada deszcz, szybko zapada zmrok, piesi poruszają się ubrani w ciemne ubrania. Widoczność jest mocno ograniczona, a znaczna część przejść dla pieszych nie jest dobrze oświetlona. Dochodzi do wypadków drogowych, a tym samym pojawia się problem związany z odpowiedzialnością karną za zaistniałe zdarzenie.

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy uregulowana jest w art. 177 § 1- 3 kodeksu karnego. W myśl art. 177 §  1 kodeksu karnego „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego wymaga udowodnienia, że sprawca swoim zachowaniem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w konsekwencji czego doprowadził do wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała na czas przekraczający 7 dni. Jeżeli obrażenia pokrzywdzonego będą niższe niż na czas 7 dni, będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem, a nie przestępstwem. O tym, czy obrażenia ciała pokrzywdzonego przekraczają 7 dni czy też nie, decydować będzie biegły lekarz medycyny sądowej, który na zlecenie policji czy też prokuratury dokona oględzin i badań pokrzywdzonego.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych, poza oczywistymi przypadkami, najczęściej powoływany jest biegły z zakresu ruchu drogowego. Jego zadaniem jest wydanie opinii na piśmie, w której wyjaśni jak doszło do wypadku, jakie były możliwości uniknięcia wypadku oraz kto z uczestników wypadku naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W przypadku potrącenia osoby na przejściu dla pieszych w większości przypadków to kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pieszy niespodziewanie wtargnie na przejście nie dając tym samym kierowcy możliwości na uniknięcie wypadku.

Jaka kara grozi za potrącenie na przejściu dla pieszych?

Wysokość kary jaka grozi sprawcy za potrącenie pieszego na pasach uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju i charakteru obrażeń jakich doznał pokrzywdzony, okoliczności i przebiegu zdarzenia oraz zachowania sprawcy po wypadku.

Gdy obrażenia ofiary wypadku przekraczają 7 dni, sprawcy grozi odpowiedzialność karna za podstawowy typ przestępstwa z art. 177 § 1 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dodatkowo Sąd ma możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dlatego też stosunkowo często, bezpośrednio po wypadku obecni na miejscu funkcjonariusze policji zatrzymują od osoby odpowiedzialnej za wypadek prawo jazdy.

Przy omawianiu kwestii odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego nie można pominąć art. 178 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje zaostrzenie tej odpowiedzialności w niektórych sytuacjach. Przepis ten przewiduje, że jeżeli sprawca  znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kodeksu karnego w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Potrącenie na pasach przez kierującego znajdującego się w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli wypadek drogowy zostanie spowodowany przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność na podstawie art. 178 kodeksu karnego, o czym była mowa wyżej. Dodatkowo sprawca zostanie oskarżony o przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Jeżeli zatem zebrany w sprawie materiał dowodowy wykaże, że sprawca pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, zostanie oskarżony o dwa przestępstwa - za spowodowanie wypadku oraz za jazdę w stanie nietrzeźwości. Te same uwagi dotyczą sytuacji, gdy sprawca spowoduje wypadek będąc pod wpływem środków odurzających. 

Odszkodowanie za potrącenie na przejściu dla pieszych.

W przypadku każdego wypadku drogowego, a zatem także w razie potrącenia na przejściu dla pieszych, pokrzywdzony może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zależy od charakteru i rozległości obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego. Im większe obrażenia, im większe cierpienie, tym większego zadośćuczynienia pokrzywdzony może się domagać. Warto pamiętać, że odszkodowania jak i zadośćuczynienia pokrzywdzony może domagać się zarówno od sprawcy wypadku jak i ubezpieczyciela. W praktyce najczęściej sprawca wypadku zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia w części, zaś w pozostałej części koszty pokrywa ubezpieczyciel.  

Zapraszam także do zapoznania się z innym artykułem umieszczonym na mojej stronie internetowej, który również porusza tematykę odpowiedzialności karnej za wypadek drogowy pt. "Wypadek drogowy - konsekwencje, odpowiedzialność karna":

https://www.tomaszjaroszewicz.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/17-wypadek-drogowy-konsekwencje-odpowiedzialnosc-karna?Itemid=101

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850