Znieważenie policjanta.

Odpowiedzialność karną za znieważenie funkcjonariusza publicznego reguluje przepis art. 226 § 1 kodeksu karnego który mówi, że (...)

Odpowiedzialność karną za znieważenie funkcjonariusza publicznego reguluje przepis art. 226 § 1 kodeksu karnego który mówi, że:„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Cytowany wyżej przepis chroni godność funkcjonariuszy publicznych i osób przybranych do pomocy. Aby można było mówić o poniesieniu odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 226 § 1 kodeksu karnego, organy ścigania (policja, prokuratura) muszą wykazać, że po pierwsze doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, a po drugie nastąpiło to podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. Nie będziemy mieli zatem do czynienia z omawianym przestępstwem wówczas, gdy np. do znieważenia doszło wówczas, gdy funkcjonariusz był po służbie, albowiem nie pełni wówczas obowiązków służbowych. Nie dojdzie także do przestępstwa o którym mowa wyżej, gdy wprawdzie funkcjonariusz jest na służbie ale sprawca wypowiada w jego kierunku słowa znieważające, nie mające nic wspólnego z pełnieniem obowiązków służbowych, np. sprawca i funkcjonariusz mogą być skonfliktowanymi sąsiadami i na tym tle dochodzi do znieważenia.

Przez pojęcie znieważenia należy rozumieć wszelkie zachowania sprawcy, które poniżają pokrzywdzonego, wyrażają pogardę czy naruszają godność osobistą drugiej osoby. W praktyce są to zazwyczaj obelżywe wyzwiska, które godzą w inną osobę. Niewątpliwie wypowiadane przez sprawcę słowa, aby zostały uznane za znieważające muszą być powszechnie uznane za obraźliwe.

Znieważenie funkcjonariusza – kara.

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Katalog kar jest alternatywny i o tym, jaka kara zostanie orzeczona w przypadku skazania decyduje sąd orzekający w danej, konkretnej sprawie. Wymierzając karę sąd kieruje się ustawowymi dyrektywami wymiaru kary takimi jak rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy czy sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu.

W praktyce zawodowej z największą ilością przypadków znieważenia funkcjonariuszy publicznych zetknąłem się w związku z interwencjami policjantów wobec osób nietrzeźwych. W trakcie prób zatrzymania dochodzi często do wzajemnej szarpaniny, w trakcie której padają w kierunku policjantów niecenzuralne i obraźliwe słowa. W takiej sytuacji, jeżeli dochodzi także do szarpaniny lub aktów agresji fizycznej w kierunku interweniujących policjantów, bardzo często mamy do czynienia z kumulatywną kwalifikacją prawną, a zatem sprawcy zarzuca się nie tylko znieważenie z art. 226 § 1 kodeksu karnego ale także inne przestępstwa, zazwyczaj naruszenie nietykalności cielesnej (art. 222 kodeksu karnego)  lub czynną napaść na funkcjonariuszy (art. 223 kodeksu karnego).

Omawiając przestępstwo znieważenia funkcjonariusza nie sposób nie wspomnieć o art. 226 § 2 kodeksu karnego, który odwołuje się do art. 222 § 2 kodeksu karnego. W myśl tych zapisów, jeżeli do znieważenia doszło na skutek niewłaściwego zachowania się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu. Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną,gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

           

 

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850