Wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dla osoby, która została ubezwłasnowolniona całkowicie ustanawia się opiekuna.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dla osoby, która została ubezwłasnowolniona całkowicie ustanawia się opiekuna. Opiekuna ustanawia sąd rodzinny. Funkcja opiekuna wiąże się z licznymi obowiązkami związanymi ze sprawowaniem opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun ma obowiązek m. in. zarządzać majątkiem ubezwłasnowolnionego, reprezentować go przed sądami czy instytucjami publicznymi, a także sprawować codzienną pieczę.

Przesłanki do ubezwłasnowolnienia całkowitego jak i częściowego, tryb postępowania oraz wszelkie inne kwestie związane z tymi instytucjami opisałem na moim blogu w artykułach "Ubezwłasnowolnienie całkowite" oraz "Ubezwłasnowolnienie częściowe". 

Wracając do kwestii wynagrodzenia opiekuna wskazać nalezy, żę zasadą jest, iż opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest wypłacane na wniosek opiekuna. Wniosek należy złożyć w sądzie rodzinnym.  Podstawą do przyznania wynagrodzenia jest art. 162 § 1k.r.o. w myśl którego: „Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej”.  Sąd odmówi przyznania wynagrodzenia jedynie wówczas, gdy nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.W przypadku, gdy wynagrodzenie przyznawane jest ze środków publicznych wysokość tego wynagrodzenia w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynika to art. 53a ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej.

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki musi być należycie uzasadniony. Opiekun musi wykazać jakie czynności faktyczne i prawne wykonuje. W sytuacji, gdy opiekun ubiega się o wynagrodzenie ze środków publicznych powinien wykazać, że majątek i dochody ubezwłasnowolnionego nie są wystarczające, aby wypłacić wynagrodzenie.

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z powyższą tematyką, a także w sytuacji gdy potrzebujecie Państwo pomocy prawnej zapraszam do kontaktu.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych (obrona osób oskarżonych, reprezentacja osób pokrzywdzonych), spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, ubezwłasnowolnienie) oraz spraw gospodarczych (kredyty frankowe, sprawy o zapłatę). 

Zapraszam także do zapoznania się z innymi artykułami, związanymi z tematyką karną, rodzinną, gospodarczą (sprawy frankowe) umieszczonymi na mojej stronie internetowej.

       

Adwokat Tomasz Jaroszewicz

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

ul. Żurawia 35, 15-540 Białystok

tel. 883 933 850